Bakova škola numerologie - BŠN

Co nám nabízí Bakova škola numerologie

Přirozeným vyústěním mnoholeté výzkumné činnosti bylo založení Bakovy školy numerologie (17.1.1996).

Posluchači se ve škole mají možnost naučit základům numerologie, především rozdílům mezi starým a novým způsobem zakreslování čísel do mřížky a zcela jiné interpretaci přirozených schopností daného člověka. Naučí se především poznávat sebe sama a využívat své schopnosti.

Při rozpracování data narození člověka v podobě výsledného portrétu jeho osobnosti je nutné mít hluboké teoretické vědomosti a následně praktické zkušenosti. Numerologická interpretace (podobě jako interpretace v jiných esoterických naukách) vyžaduje nejdříve důkladné ovládání numerologické teorie, poznání co nejvíce podpůrných aspektů ze života a vzájemného působení všech osob v dané rodině (psychosomatické působení).

 

Praktické zkušenosti z velkého množství analýz přinesly naléhavou otázku: Lze použít při výpočtech a následně zapsat všechna čísla z data narození dané osoby do numerologické mřížky? Výsledky výzkumu a bádání ukázaly, že to není možné v případě, že celé datum píšeme klasickým způsobem, tedy použijeme pro zápis jenom arabsky psané číslice; pak se totiž dopracujeme při zapisování jednotlivých číslic pouze ke zkresleným výsledkům (dochází k tomu především při tvoření rovin, přičemž rovina je soubor tří čísel v určitém směru). Pokud do tvorby rovin a následného popisu schopností dané osoby začleníme i měsíc narození (v tomto případě psaný arabskými číslicemi), pak získáme zkreslené výsledky a údaje v numerologické mřížce nejsou přesné.

 

Po velkém množství výpočtů a následných praktických analýz a po důkladném zvážení se začalo v Bakově škole numerologie od 1. ledna 1996 upravovat datum narození takto: Den (D) a rok (R) narození nadále kreslíme a zapisujeme do mřížek jako doposud arabskými číslicemi. K měsíci narození ale přistupujeme přísně astrologicky, protože představuje astrologické prvky našeho data narození, a budeme ho psát číslicemi římskými. Tím byl problém vyřešen.

 

Z toho logicky vyplývá, že numerologickou mřížku není možné vytvořit kombinovaným zápisem arabskými a římskými čísly.

 

S jakými prvky se pracuje v Bakově škole numerologie?

 

Slunce a devět planet – naše planeta Země se nachází ve Sluneční soustavě spolu s dalšími planetami; v okamžiku narození konkrétního člověka mají přesnou vzájemnou konstelaci. Tato vzájemná konstelace lidstvo zaujala před několika tisíci lety, díky čemuž vznikly nauky a vědní odbory zabývající se datem narození člověka - astrologie a numerologie.

 

Astrologie – je velmi přesná nauka vyžadující i hodinu narození. Využívá poznatky o vzájemném působení 12 znamení Zvěrokruhu, 12 domů s postavením Slunce a 9 planet. Dále astrologie vypovídá o možnostech Zvěrokruhu podle 4 živlů (oheň, zem, vzduch a voda), učí nás o postavení Bodu štěstí, Severního a Jižního uzlu, retrográdních planetách a dalších poznatcích. Všechny aspekty vyplývají z astrologického horoskopu, který je vhodné mít kvůli dobré orientaci ve vlastním životě.

 

Numerologie – je také velmi přesná nauka, která využívá výpovědní hodnotu kvality čísel, a v zásadě s ní lze pracovat i bez hodiny narození. Mnoha tisícileté zkušenosti lidí zformoval do numerologické mřížky Pythagoras.

 

Numerologická mřížka – je to čtverec o devíti políčkách pro čísla 1-9; jimi se charakterizuje postavení Slunce a planet Sluneční soustavy v okamžiku našeho narození. V numerologii se využívá i číslo nula ve dnech D = 10, 20, 30 a rocích R = 1900, ...1990, 2000, …2090. Čísla měsíců se nevyužívají, protože mají astrologický, a nikoli numerologický charakter; píšeme je v datu římskými číslicemi.

 

Datum narození – doprovází nás na celé cestě životem. Je to velmi důležitý údaj vypovídající o našich schopnostech, talentu, možnostech i o našem zdraví.

 

Doplňková čísla – jsou velmi výrazným prvkem našeho data narození. Vypočítáme je z dne (D) a roku (R) narození. Z životního čísla (ŽČ) a osobní roční vibrace (ORV) se užívá mezisoučet, který hodnotíme také jako doplňkový. Doplňkové číslo z měsíce narození používáme pouze pro numerologické výpočty.

 

Sudá a lichá čísla - působí zcela jinak u mužů než u žen; stejné datum muže a ženy narozených na stejném místě na Zemi má tedy různé odstíny v psychice obou lidí.

 

Otočkové dny – Slunce a 9 planet vytváří ve Sluneční soustavě možnost zpracovat další dny v měsíci a v roku podle určitých pravidel. Budeme využívat poznatek, že každých devět dní se opakují situace, které mají společný prazáklad. Numerolog. výpočty tedy budou násobkem čísla 9.

 

Psychické hladiny – jsou výsledkem dalších poznatků z mnoha osobních analýz. Určují se především ze dne narození.

 

Levý břeh, pravý břeh a propojení – jsou zcela nové pojmy, které představují další prohloubení poznatků o lidské psychice. Jednotlivé hladiny jsou pro jednodušší pochopení roztříděné a graficky znázorněné v šesti psychických hladinách. Náš den narození působí 24 hodin, má krátkodobou působnost s velmi silným účinkem.

 

Univerzálnost člověka – vyplývá z objevu levého a pravého břehu, kdy každý z 31 dní má různou kvalitu. Když se náš den narození současně nachází na levé i pravé straně (břehu) grafického schématu, pak mluvíme o člověku s univerzálními schopnostmi. V případě, že den narození je jenom na levém břehu nebo jen na pravém břehu nebo pouze v propojení, pak daná osoba má pouze poloviční univerzálnost. Takový člověk má méně možností při realizaci svých myšlenek, ale zároveň má více starostí s udržením dobrého zdraví. Univerzálnost ze dne narození se doplňuje univerzálností z roku narození a životního čísla a jeho mezisoučtu. Životní číslo působí v průběhu celého života; má tedy dlouhodobý účinek. Osobní roční vibrace a její mezisoučet působí jenom v daném roce od narozenin po další narozeniny, tedy po 365 dní, a má střednědobý účinek.

 

Životní číslo (ŽČ) – je číselným součtem dne, měsíce a roku narození; je to náš osud; cesta, po níž je pro nás optimální jít.

 

Numerologická hradba – je výsledkem poznatků z osobních analýz konkrétních lidí. Utváření pozitivního portrétu jejich života vyústilo do rozlišení vnější a vnitřní psychiky. Naznačuje úkoly vnější - práce, studium, sportování, záliby, umění, tedy činnosti, při nichž se navenek projevujeme a prezentujeme se svými výsledky. Vnitřní úkoly souvisejí především s domácím prostředím, rodinou, výchovou dětí, osobním duchovním a duševním vývojem.

 

Osobní roční vibrace (ORV) – působí od narozenin v jednom kalendářním roce po narozeniny v roce následujícím. Ukazuje možnosti a úkoly na 365 dní.

 

Karmické trojúhelníky – určují se výpočtem a ukazují naši cestu duchovního růstu v devítiletých, ročních a 24hodinových cyklech. Jsou to možnosti našich životních lekcí, jejichž naplnění nám poskytuje ideální prostředky k růstu naší duše.

 

Křivka energií – obohacuje výpočty o působení vibrací od narozenin v jednom roce po narozeniny v roce následujícím. Tato křivka v podobě sinusoidy přehledným grafickým způsobem ukazuje jednotlivé úseky plnění úkolů dané osobní roční vibrace (ORV). V této křivce je skryta vyváženost lidského cítění, myšlení a následného konání. Dělí se na 4 části vždy po 3 měsících počínaje dnem našich narozenin.

 

Zakreslování čísel do mřížky – pro zakreslování budeme používat 3 samostatné mřížky A, B, C. Do mřížky A zakreslíme jenom rok narození, do mřížky B zakreslíme den a rok narození, do mřížky C zakreslíme den, rok, doplňková čísla a mezisoučty životního čísla.

 

Numerologické roviny – jsou seskupením 3 čísel v samostatných políčkách. Vznikají roviny plné a prázdné, přičemž rovina charakterizuje nadstavbové schopnosti člověka.

 

Křestní jméno – je důležitým prvkem působícím na naši psychiku, následně pak na myšlení a konání, na naši pohodu ve zdraví a možnosti realizace vlastních schopností. Když je křestní jméno rodiči zvoleno dostatečně citlivě, pak působí harmonicky po celý život. Datum narození doplněné v numerologické mřížce nevhodně zvoleným křestním jménem působí spolu se silným datem narození negativně na zdraví člověka. Negativní vibrace křestního jména lze zmírnit přezdívkou, která nám vyhovuje a kterou nás všichni oslovují, nebo volbou úplně nového křestního jména, případně i se zápisem do matriky. Vibrace každého křestního jména se přepočítávají na numerologická čísla.

 

Studie duše – doplňuje numerologické výpočty, vypovídá o osobních, pracovních, partnerských vztazích mezi dvěma i více lidmi. Výpočet vychází jen z roku narození a zakresluje se do pentagramu. Pentagram poukazuje na možnost vytváření pozitivních vztahů s předcházením vzájemného neporozumění mezi lidmi. Vyhodnocuje se společně s astrologickým a numerologickým výpočtem.

 

Tattvy – jsou to kosmické energie působící 24 minut. Máme 5 druhů tattev - vzduch, oheň , zem, voda, akáša. Každá tattva trvá 24 minut. Celkový čas 1 cyklu tattev je 5 x 24 minut, tzn. 120 minut, čili 2 hodiny.